aritmetik hata

Genel Tebliğ 39. Madde Yuvarlama ve aritmetik hata

Madde 39-Yuvarlama ve aritmetik hata
39.1. (Değişik: 20/4/2011-27911 R.G./ 15. md.) Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ve analizlerdeki rayiç fiyatlar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir.

Sponsorlu Bağlantılar