KİK 2015 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

KİK 2015 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

29 Ocak 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29251
29 Ocak 2015 Tarih ve 29251 Sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2015/1 Nolu Kamu İhale Tebliği ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/d maddesi doğrudan temin limitleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre

4734 Sayılı KİK 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 47.373,-TL (Kırkyedibin üçyüzyetmişüç Türk Lirası), 50.385,-TL (Ellibin üçyüzseksenbeş Türk Lirası), 15.783,-TL (Onbeşbin yediyüzseksenüç Türk Lirası), 16.786,-TL (Onaltıbin yediyüzseksenaltı Türk Lirası).

 aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

KİK 2015/1 Sayılı Kamu İhale Kurumu Tebliğ

KİK 2015/1 Sayılı Kamu İhale Kurumu Tebliğ

Kamu İhale Kurumu 2015/1 Sayılı 2015 Yılı Kamu İhale Kurumu Tebliğ 29 Ocak 2015 PERŞEMBE günü Resmî Gazete'nin 29251 Sayısında yayınlandı.

TEBLİĞ
Kamu İhale Kurumundan:
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2015/1)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması Yönetmeliği

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması ,Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Kurumlar Personele dayalı hizmet alımı ihalesine çıkmadan önce maliye Bakanlığından izin alacaklar.

6 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29259

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2015/7200

Ekli “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/1/2015 tarihli ve 337 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN

İHALELER SIKÇA SORULAN SORULAR

İHALELER SIKÇA SORULAN SORULAR
SIKÇA SORULAN SORULAR

1) Mali Hizmetler Biriminde görev yapan ön mali kontrol görevlileri ile İl Müdürlükleri bünyesinde "Sözleşme Öncesi Ön mali Kontrol Birimi"nde görev alanlar, ihale onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilebilir, ihale ve muayene kabul komisyonunda görev alabilir mi?

Alamazlar. (Detaylı bilgi için Genel Müdürlüğümüz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Madde 4, 8, 21)

2) Ön mali kontrol görevini yürütürken mali konularla ilgili bilgileri nerden bulabilirim?

Satınalma Eğitimi

TALEP: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı alımlarda, ihale sürecindeki diğer işlemlere geçilmeden önce satın alma birimine verilen bir satın alma talimatı veya ihale konusu mal, hizmet ve yapım işine neden ihtiyaç duyulduğunu belirtir ihtiyaç raporunu içeren talep yazısı gerekmektedir.
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “İhtiyaç raporu” başlıklı 9. maddesinin “(1) İdare tarafından, ihale sürecindeki diğer işlemler gerçekleştirilmeden önce ihale konusu mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin niteliğinin, türünün ve miktarının, ihalede kısmi teklife izin verilmesi halinde kısımlarının, gerekli hallerde iş kalemlerinin tanımlandığı ihtiyaç raporu EKAP üzerinden hazırlanır.’’ hükmü

Doğrudan Temin Alım Süreci Eğitim Notları

Doğrudan Temin Alım Süreci Eğitim Notları

Doğrudan temin ihale midir?

Doğrudan Temin Nedir?
Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.(Madde 4)

Bu usul ile 22 maddede sayılan bütün bentler için ilan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu madde de sayılan yeterlilik koşullarını arama zorunluluğu olmaksızın ihtiyaçların temin edilmesi sağlanmıştır.(İhale usulü değil, temin yöntemi)

Doğrudan Temin Yöntemle Getirilen Kolaylıklar
Bu usulde teminat (geçici/kesin) alınması ve ilan yapılması zorunlu değildir.

2014 Yılı Kamu İhale Tebliğ Yayınlandı

2014 Yılı Kamu İhale Tebliğ Yayınlandı,2014/1 Nolu Kamu İhale Tebliğ,2014 yılı eşik değer,2014 yılı parasal limitler,30 Ocak 2014 PERŞEMBE 28898 Sayılı Resmî Gazete

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2014/1)

MADDE 1 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2013 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2013 Aralık ayının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı % 6,97) esas alınarak güncellenmiş olup Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

2014 Yılı Doğrudan Temin Limitleri

2014 Yılı Doğrudan Temin Limitleri,2014 Pazarlı Limitleri,2014 22/d limit,2014 21/f limit
Kamu İhale Kurumu 2014 yılı parasal limitler henüz yayınlanmadı.Kik 2014 yılı parasal limitler 30 Ocak 2014 PERŞEMBE 28898 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2014/1)

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 2014

30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 10)

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

2014 YILI DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SAYI: 2013/1)
Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,
“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin sonuna “elektrik, doğalgaz, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri, her türlü kimyasal gaz ve madde,” ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinin sonuna “elektronik haberleşme hizmetleri, arama amaçlı sondaj hizmetleri,” ibaresi eklenmiştir.

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

10 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28847

YÖNETMELİK

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA VE İHALE

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

2013 Yılı Yeniden Değerleme oranı Ne kadar?

2013 Yılı Yeniden Değerleme oranı Ne kadar?
19 Kasım 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28826

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIĞI

(SIRA NO: 430)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2013 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Kamu İhale Kurumuna giriş sınavı sonuçlarına göre üç gruptan toplam 30 (otuz) kamu ihale uzman yardımcısı alınacaktır.

GRUP PUAN TÜRÜ

FAKÜLTE / BÖLÜM KADRO SAYISI

YAZILI SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI

1.Grup KPSSP103 Hukuk Fakültesi 8 160

2.Grup KPSSP67

İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

16 320

3.Grup KPSSP5 İnşaat Mühendisliği 6 120

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav, Kurumumuz tarafından 23 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sözlü sınav tarihi yazılı sınavı kazanan adaylara bilahare bildirilecektir.

SINAVA KATILIM KOŞULLARI:

Son yorumlar

Anket

Sitemiz sizce nasıl?:
İçeriği paylaş